Креди ЈЕС Ви нуди брзи и удобни кредити со флексибилни рати и без скриени трошоци.

 1. ДЕФИНИЦИИ

Член 1

 • За целите на овие Општи услови одделни изрази кои се употребени го имаат следново значење:
 • „Потрошувач“ е физичко лице кое склучува договор за потрошувачки кредит согласно со Законот за заштита на потрошувачите при договори за потрошувачки кредити, а заради остварување на цели кои не се поврзани со вршење на неговата трговска, деловна или професионална дејност;
 • „Кредитор“ е банка или друго трговско друштво и трговец поединец кое во рамките на својата регистрирана дејност, одобрува или ветува дека ќе одобри кредит на потрошувачот;
 • „Вкупни трошоци на кредитот“ се сите трошоци, вклучувајќи камати, провизии, даноци и кои било други надоместоци во врска со договорот за потрошувачки кредит кои потрошувачот треба да ги плати при одобрувањето и редовната отплата на кредитот и кои му се познати на кредиторот, освен нотарските трошоци. Трошоците за дополнителни услуги поврзани со договорот за потрошувачки кредит, вклучувајќи ги и премиите за осигурување на кредитот, исто така влегуваат во вкупните трошоци на кредитот, доколку склучувањето на договор за дополнителни услуги е задолжително за добивање на кредитот или за негово добивање под назначените услови;
 • „Годишна стапка на вкупни трошоци или СВТ“ се вкупните трошоци на кредитот, вклучувајќи ги и трошоците од членот 20 став (3) на Законот за заштита на потрошувачите при договори за потрошувачки кредити, доколку е применливо, изразени како годишен процент од вкупниот износ на кредитот;
 • „Каматна стапка“ е каматна стапка изразена како фиксен или варијабилен процент искажан на годишна основа на искористениот дел од кредитот;
 • „Фиксна каматна стапка“ значи дека кредиторот и потрошувачот се согласиле за една каматна стапка за времетраењето на договорот за потрошувачки кредит или за неколку камати на кредит за одделни периоди, изразени исклучиво во фиксен процент. Доколку во договорот за потрошувачки кредит не се определени сите каматни стапки, каматната стапка ќе се смета дека е фиксна само за одделните периоди за кои каматните стапки се утврдени исклучиво во фиксен процент за кој е постигната согласност при склучувањето на договорот за потрошувачки кредит;
 • „Вкупен износ на кредит“ е горната граница на кредитот или вкупниот износ што му се става на располагање на потрошувачот согласно со договорот за потрошувачки кредит;
 • „Траен медиум“ е секој инструмент што на потрошувачот му овозможува да ги складира информациите упатени лично до него на начин кој му овозможува користење на тие информации во одреден временски период соодветен на целта на информациите и кој дозволува неизменета репродукција на складираните информации.
 • „Подружница“ е секоја канцеларија на Кредиторот која е различна од главното седиште на Кредиторот.
 • „Шема на плаќања“, е дополнување на договор кој ги содржи износите за кредитот и начинот на отплата на кредитот од страна на Потрошувачот.
 • “Електронски потпис” подразбира низа на податоци во електронски облик кои се содржани или се логично поврзани со други податоци во електронски облик и е наменет за утврдување на автентичност на податоците и за утврдување на идентитетот на потписникот.
 1. ДОГОВОР ЗА ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТ, ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ, НАЧИН НА ПОТПИШУВАЊЕ НА ДОГОВОР, ИЗДАВАЊЕ НА КРЕДИТОТ И ОСТАНАТИ УСЛОВИ

Член 2

 • Кредитот се дава на Потрошувачот во форма на заем со рок на плаќање наведен во Шема на плаќање.
 • Потрошувачот се обврзува да го врати потрошувачкиот (готовинскиот) кредит од заедно со договорената камата во роковите и под условите предвидени во склучениот договор.
 • Условите за исплаќање на кредитот, вклучително износот, бројот, периодичноста и датите на ратите, како и вкупниот износ на сите плаќања се опфатени во Шема на плаќање за секој потрошувач.

Член 3

 • Договор може да се потпише помеѓу Кредиторот и Потрошувач на следните начини:

а) Преку телефон со откривање на Индивидуалниот код за верификација на претставникот на Кредиторот и со експлицитна изјава дека бара, да склучи Договор преку телефон како соодветно средство за комуникација на далечина;

б) Со потпишување на Договорот со електронски потпис по пат на внесување на Индивидуалниот код за верификација на профил страницата на Потрошувачот креирана на интернет страницата на Кредиторот, до којшто Потрошувачот може да пристапи директно или преку линк, испратен на e-mail-от на Потрошувачот;

в) Со потпишување на Договор своерачно, по прием на Договорот во хартиена форма во седиштето или во седиштето на подружница на Кредиторот.

 • Договорот ќе се смета за потпишан на начин како што е наведено погоре и обврските на Потрошувачот, коишто произлегуваат од Договорот, ќе стапат на сила само доколку Потрошувачот достави копија од неговата важечка лична карта до Кредиторот преку интернет страницата на Кредиторот, на e-mail адресата на Кредиторот, во седиштето на Кредиторот или во седиштето на подружниците на Кредиторот на третата страна која врши услуги за достава.

Член 4

 • Ако поинаку не е договорено за време на прием на електронска порака се смета времето кога таа влегла во информациониот систем на примачот.
 • Во случај на електронско потпишување на Договорот и прилозите Потрошувачот е согласен индивидуалниот код за верификација испратен од Кредиторот на личниот телефонски број по пат на СМС или на e-mail-от наведени во барањето да има важност на електронски потпис и да има еднаква важност и сила на доказ како и своерачниот потпис даден во врска со хартиени документи.

Член 5

 • Кредиторот има статус на субјект кој е обврзан и овластен да ги презема сите потребни мерки и активности за спречување на перење пари и финансирање на тероризам во согласност со Законот за спречување на перење пари и финансирање на тероризам, вклучително вршење анализа проверка на Потрошувачот, следење и анализа на трансакциите меѓу Кредиторот и Потрошувачот, собирање и известување за сите релевантни податоци во врска со Потрошувачот и трансакциите меѓу Кредиторот и Потрошувачот на Управата за финансиско разузнавање.
 • Согласно Законот за спречување на перење пари и финансирање на тероризам, Кредиторот не може да врши плаќање на износот на кредит на Потрошувачот, ниту да прима отплати на рати или било кои други плаќања по основ на овој Договор од Потрошувачот во готовина, доколку износот го надминува законски определениот износ за плаќања во готовина. Во таков случај Потрошувачот е должен да изврши уплата на некоја од трансакциските сметки на Кредиторот.

Член 6

 • Кредиторот издава кредит на Потрошувачите во готово или на трансакциска сметка на потрошувачот на денот на потпишување на договор.
 • Со потпишувањето на договор, Потрошувачот ја добива од Кредиторот во целост точната сума, како што е предвидено во потпишаниот договор
 • КАМАТИ, ТАКСИ И КОМИСИОН

Член 7

 • За издадената сума на Потрошувачот, тој ќе му исплати на Кредиторот камата во износ кој ќе биде точно наведен во Шема на плаќање.
 • Каматата се пресметува соодветно на периодот на отплата, во рамки на законската камата предвидена во Законот за облигационите односи и Законот за заштита на потрошувачите при договори за потрошувачки кредити.
 • Доколку Потрошувачот задоцни со плаќањето на кредитот е должен да плаќа и законска казнена камата согласно Законот за облигационите односи.
 • Годишната стапка на вкупни трошоци (СВТ) на кредитот изнесува најмногу 52,5%.

Член 8

 • Во пресметката на Годишната стапка на вкупни трошоци (СВТ) не се вклучуваат:
 • трошоците поврзани со неисполнување или ненавремено исполнување на обврските од договорот за потрошувачки кредит;
 • трошоците за осигурување или гарантирање на кредитот коишто не претставуваат задолжителни дополнителни услуги (од нив не зависи одобрувањето на потрошувачкиот кредит);
 • нотарски услуги;
 • останати трошоци, коишто не се директно поврзани и со кои не е условено одобрувањето на кредитот.

Член 9

 • Кредиторот го задржува правото без претходна согласност од Потрошувачот да ја менува висината на каматните стапки, начинот и периодот на пресметка, во согласност со законските прописи.
 1. ИСПЛАТА НА КРЕДИТОТ

Член 10

 • Главниот долг и каматата ќе бидат исплатени од Потрошувачот во рокови и рати детално определени во Шема на плаќање.
 • Пристигнувањето на ратите на кредитот се на или не покасно од датите предвидени во Шема на плаќање. Кога крајниот рок на рата е во неработен ден, Потрошувачот може да ја плати ратата на првиот нареден работен ден.
 • Доколку уплатениот износ од Потрошувачот не е помалку од доспеаната рата, се смета дека најпрво се исплаќа казнената камата за задоцнување, доколку истата се должи, а потоа и ратата која е доспеана.
 • Кредиторот не може да одбие да прими делумна исплата на потрошувачкиот кредит.
 • Потрошувачот има право во кое било време да го плати, целосно или делумно, недостасаниот дел од кредитот без дополнителни трошоци, согласно со договорот за кредит. Во тој случај има право на намалување на вкупните трошоци на кредитот, кое се состои од каматата и другите трошоци за преостанатиот период на траење на договорот за кредит.
 • Доколку Потрошувачот предвремено го плати, целосно или делумно, недостасаниот дел од кредитот, Кредиторот има право на праведен надоместок за трошоците директно поврзани со предвремената отплата на кредитот. Таквиот надоместок изнесува 1% од износот на предвреме отплатениот кредит.
 • Потрошувачот може да ги исплаќа обврските спрема Кредиторот во готово, во просториите на Кредиторот или преку банкарска трансакција со наведување на референтниот број на кредитот.
 • Сите трошоци во врска со направените уплати ги сноси Потрошувачот.
 1. ДАТУМ НА ДОСПЕВАЊЕ

Член 11

(1) Доколку Потрошувачот задоцни со исплата на повеќе од една рата согласно Шемата на плаќање, Кредиторот има право да бара наплата на целата сума на потрошувачкиот кредит.

Член 12

 • Во случај на задоцнување со исполнување на обврските на потрошувачот согласно овој Договор, Потрошувачот е должен да му ги надомести на Кредиторот трошоците настанати по повод настанатото задоцнување, а кои се однесуваат на пресметки, подготовка, достава и известувања за задоцнување со плаќање, а кои детално се определени во став 2 од овој член.
 • За секое непочитување на обврските на Потрошувачот, потрошувачот е должен да ги плати на Кредиторот следните трошоци за непочитување на обврските од овој договорот за потрошувачки кредит:
 • Доколку Потрошувачот доцни со исплатата на било кој износ врз основа на овој Договор повеќе од 11 дена, Потрошувачот е должен да му ги надомести претрпените трошоци на Кредиторот во износ од 500 денари, кој износ достасува за плаќање на четвртиот ден по почетокот на доцнењето;
 • Доколку Потрошувачот доцни со исплатата на било кој износ врз основа на овој Договор повеќе од 18 дена, Потрошувачот е должен да му ги надомести претрпените трошоци на Кредиторот во износ од 500 денари, кој износ достасува за плаќање на единаесетиот ден по почетокот на доцнењето;
 • Доколку Потрошувачот доцни со исплатата на било кој износ врз основа на овој Договор повеќе од 25 дена, Потрошувачот е должен да му ги надомести претрпените трошоци на Кредиторот во износ од 500 денари, кој износ достасува за плаќање на осумнаесетиот ден по почетокот на доцнењето;
 • Доколку Потрошувачот доцни со исплатата на било кој износ врз основа на овој Договор повеќе од 32 дена, Потрошувачот е должен да му ги надомести претрпените трошоци на Кредиторот во износ од 500 денари, кој износ достасува за плаќање на дваесет и петиот ден по почетокот на доцнењето;
 • Доколку Потрошувачот доцни со исплатата на било кој износ врз основа на овој Договор повеќе од 39 ден, Потрошувачот е должен да му ги надомести претрпените трошоци на Кредиторот во износ од 500 денари, кој износ достасува за плаќање на триесет и вториот ден по почетокот на доцнењето;
 • Доколку Потрошувачот доцни со исплатата на било кој износ врз основа на овој Договор повеќе од 46 дена, Потрошувачот е должен да му ги надомести претрпените трошоци на Кредиторот во износ од 500 денари, кој износ достасува за плаќање на триесет и деветиот ден по почетокот на доцнењето;
 • Доколку Потрошувачот доцни со исплатата на било кој износ врз основа на овој Договор повеќе од 53 дена, Потрошувачот е должен да му ги надомести претрпените трошоци на Кредиторот во износ од 500 денари, кој износ достасува за плаќање на четириесет и шестиот ден по почетокот на доцнењето;
 • Доколку Потрошувачот доцни со исплатата на било кој износ врз основа на овој Договор повеќе од 60 дена, Потрошувачот е должен да му ги надомести претрпените трошоци на Кредиторот во износ од 500 денари, кој износ достасува за плаќање на педесет и третиот ден по почетокот на доцнењето;
 • Трошоците за непочитување на обврските од овој договорот наведени во став 2 на овој член Кредиторот ќе ги наплати најмногу осум (8) пати, до максимален износ од 4000 денари.

Член 13

 • Во случај на непочитување на обврските на овој Договор од страна на Потрошувачот, и тоа во случај на задоцнување со плаќање Потрошувачот е должен да му ги исплати на Кредиторот следните надоместоци:
 • Надоместок во износ од 30% од вкупно неплатениот долг, во случај на задоцнување со отплата на главниот долг поголемо од 30 дена;
 • Надоместок во износ од 60% од вкупно неплатениот долг, во случај на задоцнување со отплата на главниот долг поголемо од 60 дена;
 • Надоместок во износ од 90% од вкупно неплатениот долг, во случај на задоцнување со отплата на главниот долг поголемо од 90 дена.
 1. ПРЕНОС НА ПОБАРУВАЊЕТО

Член 14

 • Кредиторот има право да го пренесе своето побарување спрема Потрошувачот на трето лице, без согласност на Потрошувачот.
 • Во случаите кога се издава кредит за купување на стоки Договорот за потрошувачки кредит не е пречка Потрошувачот да бара остварување на своите права од добавувачот на стоките или услугите купени со користење на кредитот, кога стоките или услугите не се доставени на Потрошувачот, кога се доставени делумно или не се во согласност со договорот за продажба или испорака.
 • ГАРАНЦИИ

Член 15

 • Потрошувачот, по потпишувањето на договор или најдоцна во рок од три дена од потпишувањето, е должен да му обезбеди на Кредиторот две физички лица – Гаранти, од кои секое да ги исполнува следните услови:
 • да обезбеди известување на работодавачот за висината на платата која не може да биде помала од нето износот 60 000 денари
 • да работи на неопределено време,
 • да не е потрошувачи или гаранти на друг договор за паричен заем склучен со Финансиско друштво КРЕДИ ЈЕС ДОО Скопје;
 • да нема неплатени придонеси за последните две години; и
 • да нема обврски и кредити кон други банкарски и финансискиинституции
 • Обврските на потрошувачот ги обезбедува гарантот. Гарантот е должен на Финансиското друштво КРЕДИ ЈЕС ДОО Скопје, како доверител за обврските на потрошувачот, исто како што е должен самиот потрошувач. За избегнување на сомневање, во случај на неисполнување на обврските на потрошувачот, доверителот може да побара извршување од страна на гарантот, вклучително и со судски налог.
 • Ако потрошувачот не ги исполни своите обврски за плаќање на износите според Шемата за плаќање, доверителот може да продолжи со извршување против потрошувачот и / или гарантот.
 • Доколку потрошувачот не му обезбеди на Кредиторот две физички лица – Гаранти согласно став 1 од овој член, Кредиторот има право да му наплати на потрошувачот надоместок за неисполнување на обврска од договорот.
 • ДРУГИ ОПШТИ УСЛОВИ

Член 16

 • Сите плаќања во однос на Потрошувачкиот кредит, Кредиторот и Потрошувачот ги вршат во денари.
 • Потрошувачот и Кредиторот се согласни дека доколку Потрошувачот задоцни со плаќањето на доспеана рата повеќе од 3 календарски дена Кредиторот ќе биде принуден да ги користи следниве канали за комуникација за наплата: испраќање на потсетник писма, смс пораки, електронски пораки, спроведувањето на телефонски разговори и лични посети, известување на корисникот за неговото несоодветно однесување.
 • Во случај потрошувачот да не ја исполни својата обврска за плаќање на ратите, доверителот има право да ги преземе сите правни дејства за да го наплати своето побарување, што може да доведе до значително зголемување на достасаниот износ за исплаќање.
 • Кредиторот има право да остварува телефонски разговори со потрошувачот или контакт лицето на потрошувачот, да му испрати електронски пораки, писма и известувања, да направи домашни посети во случај тој да не изврши некоја од неговите обврски според договорот за заем, како што е на тој начин информирајќи го за неговото неодговорно однесување спрема финансиската обврска.
 • Потрошувачот и Гарантите изречно изјавуваат дека даваат согласност доброволно дадените податоци за себе, кои претставуваат лични податоци, како неопходен услов за склучување на договорот Кредиторот да ги обработува и чува, доколку тоа е неопходно за спроведување на овој договор.
 • Потрошувачот е согласен неговите лични податоци да бидат откриени на следниве обработувачи: секој вид на централен кредитен регистар, сите кредитни институции, лизинг компании, финансиски институции, друштва за наплата на долгови, кредитни бироа, трговски друштва кои обезбедуваат електронски комуникациски мрежи и/или услуги. Потрошувачот дава согласност Финансиско друштво КРЕДИ ЈЕС ДОО Скопје да врши проверки и да добива информации за неговата кредитната задолженост, достапни во базите на податоци. Потрошувачот е запознаен со правата и обврските кои произлегуваат од Законот за заштита на личните податоци.
 • Сите писмени известувања меѓу страните се испраќаат на адресите наведени во договорот кој ќе биде потпишан: адресата на Кредиторот и адресите на потрошувачот и гарантот.
 • Потрошувачот има право, на негово барање, бесплатно да добие, при отплата на главнината на договорот за кредит со фиксно времетраење, во кое било време во текот на траењето на договорот за кредит, извештај за сметка во форма на амортизационен план. Амортизациониот план содржи податоци за ратите и рокот на нивно достасување и условите во врска со исплатата на тие износи, преглед на секоја исплата со податоци за главнината, каматата која е пресметана врз основа на каматната стапка, доколку е применливо и дополнителни трошоци. Ако каматната стапка не е фиксна или со договорот за кредит е дадена можност дополнителните трошоци да се променат, во амортизациониот план на јасен и прецизен начин се забележува дека податоците содржани во планот важат само до моментот кога стапката на задолжување или дополнителните трошоци ќе се променат во согласност со договорот за кредит.
 • Во случај потрошувачот да не ја исполни својата обврска за плаќање на ратите, доверителот има право да ги преземе сите правни дејства за да го наплати своето побарување, што за возврат може да доведе до значително зголемување на износите што треба да се исплатат од Потрошувачот.
 • Секоја од страните е обврзана да ја извести другата во писмена форма при промена на постојаната или тековната адреса (за потрошувачот и гарантот) и адресата на менаџментот (за Кредиторот). Пораките и / или документите ќе се сметаат дека биле доставени ако се испратени и доставени до адресата на Потрошувачот или гарантот. Потрошувачот дава согласност да биде посетен на адресата што ја наведе, како и да прима известувања за заостанати плаќања по телефон или преку текстуална порака по електронска пошта или мобилен телефон.
 • Доколку Потрошувачот или гарантот не го извести Кредиторот навреме за промената на неговата адреса, пораките се испраќаат на адресата наведена во овој договор и се сметаат за уредно доставени.
 • Во случај кога некоја од одредбите на овој Договор е прогласена за ништовна од надлежна јурисдикција, другите одредби остануваат во сила. Ако нормативен акт применлив на содржината на овој договор бара измена на условите договорени во овој договор, тие ќе се сметаат за изменети со влегувањето во сила на Законот.

Член 17

 • Со склучувањето на Договор, Потрошувачот дава согласност да прима бесплатни кратки пораки за потсетување, електронски пораки, писма и други документи и известувања, како и промотивни известувања за целите на директниот маркетинг на Кредиторот на мобилен телефон и на електронската адреса за дописи, наведени како контакт податоци од страна на Потрошувачот.
 1. РАСКИНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ И ПРИМЕНЛИВ ЗАКОН

Член 18

 • Договор може да се раскине:
 • со плаќање на сите обврски на потрошувачот на доверителот, вклучувајќи и предвремено плаќање;
 • со заеднички договор на страните, изразен во писмена форма;
 • Потрошувачот има право, без надоместок или казни и без да наведува причина да се откаже од овој договор за потрошувачки кредит во рок од 14 дена од датумот на склучување или од датумот на кој корисникот ги добил условите на договорот и информациите;
 • Потрошувачот е должен да го извести доверителот писмено, по пат на електронска пошта или смс порака за одбивањето или ако се појави лично во канцеларијата на Кредиторот;
 • Во случај потрошувачот да го оствари своето право под точка 3, тој е должен да го плати главниот долг на кредитот во висина наведена во чл. 1 од овој договор, како и каматата која доспева за периодот од датумот на подигање на средствата за кредитот, до датумот на враќање на главницата, без непотребно одложување и не подоцна од 30 календарски дена од испраќање на известувањето до доверителот за искористување на правото на повлекување. Каматата се пресметува врз основа на каматната стапка договорена во договорот.
 1. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 19

 • Овие општи услови се согласно законите на Република Северна Македонија и врз нив како и врз Договорот се применува Законот за заштита на потрошувачите при договори за потрошувачки кредити и други применливи закони.
 • Можните спорови помеѓу Кредиторот и Потрошувачите најпрво ќе се обидат да решат преку преговори, а при неможност за постигнување договор надлежен е месно и стварно надлежниот суд во Република Северна Македонија.
 • Кредиторот е должен писмено да го изнесе и писмено, со СМС или по пат на електронска пошта да го извести Потрошувачот за својата одлука за секој приговор на потрошувачки кредит во рок од 30 дена од денот на приемот.
 • Овие општи одредби стапуваат на сила на денот на нивното донесување.
 • Кредиторот го задржува правото да ги измени овие Општи услови во согласност со законите на Република Северна Македонија и сите измени ќе бидат објавени на веб страната на Кредиторот.
Top