Креди ЈЕС Ви нуди брзи и поволни кредити со флексибилни рати и без скриени трошоци.

Со потпишување на оваа Изјава, изјавувам, се согласувам и потврдувам Финансиското друштво КРЕДИ ЈЕС ДОО Скопје дека:

  1. Внесените лични податоци се точни и проверени и се согласувам истите да бидат употребувани за целите на вршење на финансиски активности од страна на ФД КРЕДИ ЈЕС ДОЕЛ Скопје, запознаем сум и ги прифаќам Општите услови
  1. Согласен/а сум ФД КРЕДИ ЈЕС ДОЕЛ Скопје да ги користи моите лични податоци(име и преизме,единствен матичен број ЕМБГ,телефонски број,валидна адреса,единствен здравствен број) со цел да врши проверка или верификација во Македонско Кредитно Биро, да провери дали сум сопственик на доставената од мене трансакциска сметка преку проверка во КИБС и да врши проверка или верификација и во други бази на податоци за целите на воспоставување на деловниот однос.
  1. Давам согласност ФД КРЕДИ ЈЕС ДООЕЛ Скопје да бара и да добие извештај за фактичката состојба на моите обврски, исклучиво за горенаведената цел и за времетраењето на истата од Македонско Кредитно Биро АД Скопје.
  1. МКБ ги брише моите податоци по изминување на 5 години од исплата на обврската или затворање на сметката.
  1. Изјавувам дека не сум носител на јавна функција и/или лице поврзано со носител на јавна функција
  1. Друштвото, како контролор на лични податоци регистриран во Дирекција за заштита на лични податоци под број 2458, ми ги даде сите информации за обработката на податоците во согласност со Законот за заштита на личните податоци, вклучувајќи ги меѓу другото: целите на обработката; корисниците или категориите на корисници на лични податоци; задолжителноста да се даде одговор на прашања; можните последици од недавањето на одговорите и правото на пристап; исправки на личните податоци и повлекување на согласноста за обработка на истите со поднесување на писмено барање до Офицерот за лични податоци на info@credi-yes.com
  1. Друштвото да креира онлајн профил во мое име и за моја сметка, за кој ќе ми бидат доставени корисничко име и лозинка за пристап на мојата декларирана е-маил адреса.
  1. Имам право со писмена изјава да ја повлечам оваа согласност.

Изјава за маркетинг цели

Согласен/а сум да се врши обработка на моите личните податоци – Име, Презиме, телефонски број и електронска пошта, содржани во документацијата за кредитот за целите на маркетинг за производите и услугите на ФД Креди ЈЕС Дооел Скопје по истекување на договорот за кредит и да добивам комерцијални информации преку електронски средства за комуникација, вклучително, но не ограничено на е-маил и ЅМЅ, како и користење на автоматски говорни системи.

Top