Креди ЈЕС Ви нуди брзи и поволни кредити со флексибилни рати и без скриени трошоци.

Заштитата на личните податоци на посетителот/корисникот на овој веб сајт се регулирани со оваа Изјава за приватност/ Политика за приватности условите за користење, одредбите од Законот за заштита на личните податоци и задолжителните упатства на Дирекцијата за Заштита на Личните Податоци.

Податоците на нашата веб-страна се преземаат и обработуваат на следните начини:

  • Со внесување во апликацијата за кредит од страна на посетител на нашата веб-страна;
  • Преку посета и користење на други ресурси на нашата веб-страна;
  • Преку нашите вработени во подружница или со директно информирање преку телефон/е-маил или регистрираниот профил.

Контролор на збирка на лични податоци
Контролор на личните податоци е Финансиско друштво КРЕДИ ЈЕС ДОО Скопје со седиште на ул. Даме Груев бр.3 Скопје.

На кој начин се врши обработката на личните податоци?

Обработката на Вашите лични податоци Креди ЈЕС ДОО Скопје ја врши согласно прописите за заштита на лични податоци на Република Македонија, преземајќи ги сите пропишани технички и организациони мерки за обезедување на тајност и заштита при обработката на личните податоци со кои располага. Ние не ги продаваме, разменуваме или изнајмуваме корисничките лични идентификациски информации на трети лица. Личните податоци може да се откријат само во согласност со законските прописи наведени во регулативата за заштитата на личните податоци, како и другата важечка регулатива.

Горенаведените податоци можат да се чуваат и обработуваат за статистички цели, како и за подобрување на понудените услуги.Со користење на овој сајт, посетителите/ корисниците ја даваат својата согласност за користење на таквите податоци од ФД Креди ЈЕС ДОО Скопје.

Овој сајт содржи специјални врски (линкови, хиперлинкови, банери)кон други веб-сајтови, одржувани од трети страни. Ако посетителот/ корисник на овој сајт избере да ги следи врските кон сајтовите на трети лица, Друштвото во никаков случај не треба да биде одговорно за општите услови поврзани со управувањето и заштитата на личните податоци кои се применуваат на поврзаните сајтови.

Покрај тоа, посетителите/корисниците на нашиот веб-сајт имаат право на пристап до податоци поврзани со нив и право на приговор против обработката на овие податоци.

Оваа Изјава за приватност/Политика за приватност може да биде дополнувана или менувана со текот на времето со специфични услови кои имаат поврзаност со овој веб сајт.

Собирање на информации

Користењето на овој веб-сајт не бара од Вас да дадете лични информации. Сајтот обработува само информации кои се доброволно дадени од посетителите. Дадените информации може да се однесува на вашето име, е-маил адреса и број на телефон.

Прифаќање на условите

Со користење на оваа страница, корисникот се согласува со одредбите од оваа Политика за приватност. Доколку не се согласувате со Политиката, ве молиме не користете ја нашата интернет страницата www.crediyes.mk. Вашето континуирано користење на интернет страницата следејќи ги промените на оваа Политика ќе се смета за ваше прифаќање на дадените промени.

Можете да побарате од нас да престанеме да Ви испраќаме пораки на електронска пошта или друг комуникациски пат во секое време, Ве молиме контактирајте не на info@credi-yes.com или zlp@credi-yes.com.

Пристап до информации

За да ги промените доставените од Вас лични информации или за да го откажете приемот на маркетинг пораки треба да контактирате со нас преку линкот за врска за промена на информациите во согласност со важечките законски барања.

Колку време ги чуваме собраните податоци?
Податоците кои ги собираме се чуваат во согласност со закон и периодот потребен за постигнување на целта на обработката.

Кои се Вашите законски права?
Согласно прописите за заштита на личните податоци Вие имате одредени права во врска со Вашите лични податоци кои вклучуваат:

• право да бидете информирани за обработката на личните податоци;
• право на пристап до личните податоци;
• право на исправка и бришење на личните податоци;
• право на ограничување на обработката на личните податоци;
• право на приговор.

За дополнителни информации и/или остварување на Вашите права за заштита на лични податоци, можете да ги контактирате нашите Офицери за заштита на лични податоци Ирена Јовановска, Мира Трајковска и Маријана Китаноска на следниот e-mail: zlp@credi-yes.com.

Промени во Изјавата за приватност

Го задржуваме правото да ја промениме оваа Изјава за приватност во секое време. Датумот на промената ќе биде прикажан на оваа страница, при што промените ќе бидат на сила од денот на последната промена. Ве советуваме периодично да ја прегледувате оваа декларација со цел подобра информираност.

Прашања

Ако имате било какви прашања во врска со нашата политика за приватност на Вашите податоци при користењето на овој сајт, Ве молиме напишете ни на нашата е-маил адреса zlp@credi-yes.com

Top